Organi društva

Nadzorni odbor

Vršioci dužnosti Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj imenovani su na 55. Skupštini Društva, 29. 02. 2016. godine na mandatni period do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od šest mjeseci:

- Mahir Škorić, predsjednik

Emir Zaimović,član i

Boris Kocev, član.

Članom 259. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 63/10)
i člana 53 Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj predviđeno je da se „Predsjednik i članovi Nadzornog odbora
biraju na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora bez ograničenja, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja,
Skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.
Skupština Društva je po isteku perioda od dvije godine na sjednici održanoj 20. 03. 2014. godine donijela
Odluku, broj: SD-39-3835/14 od 20. 03. 2014. godine
kojom se ukazuje povjerenje članovima Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Društva nadležan je da:

1.nadzire poslovanje Društva;
2.nadzire rad Uprave Društva;
3.usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem obračunu i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
4.podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
5.imenuje i razrješava Direktora Društva;
6.na prijedlog Direktora imenuje i razrješava ostale članove Uprave Društva;
7. na prijedlog direktora imenuje i razrješava Sekretara Društva;
8.utvrđuje prijedlog Etičkog kodeksa i predlaže ga Skupštini;
9.predlaže način pokrića gubitka;
10.odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava Društva u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva, po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
11.obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
12.donosi Pravilnik o nabavkama, na prijedlog Uprave i nadzire njegovo provođenje;
13.donosi Pravilnik o radu, na prijedlog Uprave;
14.donosi Pravilnik o organizaciji Društva, na prijedlog Uprave Društva;
15.donosi Pravilnik o zaštiti na radu;
16.donosi i druga akta iz svoje nadležnosti;
17.donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada Nadzornog odbora;
18.razmatra izvještaje o nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prevare ili zloupotrebe;
19.daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti;
20.daje pisano ovlaštenje za ograničene aktivnosti, utvrđene ovim Statutom;
21.daje upute Upravi za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima;
22.utvrđuje prijedloge akata o kojima odlučuje Skupština Društva;
23.nadzire Upravu i Direktora u primjeni preporuka datih od Odjela za internu reviziju vladajućeg Društva i vanjskog revizora;
24.daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave kojim se uređuju operativni i funkcionalni aspekti rada;
25.odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac Uprava u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine i
26. podnosi Skupštini izvještaj o donesenim pravilnicima i poslovnicima iz nadležnosti Nadzornog odbora.