Organi društva

Sekretar Društva

U izradi

Adnan Ibrahimspahić, dipl.pravnik

Rođen 21.07.1979. godine u Kaknju gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu.  Diplomirao je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani pravnik. Pripravničku praksu obavio u toku 2004. godine u advokatskoj kancelariji advokata  iz Kaknja. Obavljao pravne poslove u „Akova Impex“ d.o.o. Sarajevo, da bi krajem 2007. godine počeo raditi u RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj. Do aprila 2015. godine radi u Službi za pravne poslove, na pozicijima pravnika za zastupanje i pravnika za nekretnine, gada je na prijedlog Direktora Društva,od strane Nadzornog odbora Rudnika Kakanj imenovan za Sekretara Društva. Ima položen pravosudni ispit.

Sekretar Društva je odgovoran za:
1. vođenje registra zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora;
2. čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i Statutom, osim finansijskih izvještaja;
3. pripremu sjednica i vođenje zapisnika Skupštine i Nadzornog odbora i
4. obavlja druge poslove i funkcije koje su mu Statutom, odnosno općim aktom Društva
date u nadležnost.

Sekretar Društva je ovlašten za provođenje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Direktora Društva.