Uprava Društva

Upravljanje Društvom vrši Uprava Društva koja organizuje rad i rukovodi poslovanje, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.

Upravu čini Direktor Društva.

sead_imamovic

Direktor Rudnika Kakanj  je mr. sc. Sead Imamović, diplomirani inženjer geologije. Rođen je 15.09.1960. godine. 

Do imenovanja za vršioca dužnosti direktora Rudnika Kakanj radio u Javnom preduzeću Vodokom Kakanj. U periodu od 1985. do 1992. godine stručne geološke poslove obavljao u Rudniku mrkog uglja Zenica i to u organizacionom dijelu ovog rudnika u Biloj. Ratno vrijeme, period od 1992. do 1994. bio zaposlenik Rudnika Kakanj.

U stručnom i menadžerskom radnom angažmanu od 1994. godine  radio kao inženjer, rukovodilac tehničke službe, pomoćnik direktora za tehničke poslove i direktor JP Vodokom Kakanj.

Obavljao dužnosti člana Upravnog odbora u Javnom preduzeću za slivno područje Save i u Rudniku mrkog uglja Zenica.

Posjeduje niz certifikata kao što su: certifikat stečajnog/likvidacionog upravitelja i certifikat korporativnog upravljanja.

Za  vršioca dužnosti direktora Rudnika mrkog uglja Kakanj imenovan je 11.05.2018. godine. 

Za  direktora Rudnika mrkog uglja Kakanj  d.o.o. Kakanj na mandat od četiri godine, počev od 17.03.2021. godine  imenovan je  Odlukom Skupštine Društva od 15.03.2021. godine, broj:  01-SD-3484/21.

Nadležnosti Direktora Društva

(1)   Direktor Društva je nadležan i odgovoran za:

 1. organizaciju i vođenje poslova Društva,
 2. predlaganje osnova poslovne politike,
 3. izradu, predlaganje i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
 4. realizaciju planiranih ciljeva, uspostavu i održavanje stabilnog stanja i odnosa unutar Društva,
 5. podnošenje Vladajućem društvu izvještaja o poslovanju po polugodišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije,
 6. podnošenje Odboru za reviziju Vladajućeg društva godišnjeg izvještaja o poslovanju i podnošenje Skupštini Društva, uz saglasnost Vladajućeg društva, godišnjeg izvještaja o poslovanju koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora,
 7. predlaganje načina pokrića gubitka, uz saglasnost Vladajućeg društva,
 8. pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti, uz saglasnost Vladajućeg društva,
 9. odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugih transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim Planom poslovanja za koja su obezbjeđena sredstva i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom Skupštine Društva,
 10. predlaganje Skupštini Društva kupovine, prodaje, zamjene, uzimanja u lizing, uzimanja kredita i drugih transakcija imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu od 15% i veće knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, uz saglasnost Vladajućeg društva,
 11. izvještavanje Skupštine Društva i Vladajućeg društva, redovno i na njihov zahtjev,
 12. provođenje preporuka Odbora za reviziju Vladajućeg društva, Odjela za internu reviziju Vladajućeg društva i vanjskog revizora u vezi sa uočenim nepravilnostima, kao i drugih preporuka Vladajućeg društva i izvještavanje Vladajućeg društva o primjeni datih preporuka,
 13. provođenje odluka Skupštine Društva i akata Vladajućeg društva,
 14. saradnju sa internom kontrolom i Odjelom za internu reviziju Vladajućeg društva,
 15. pripremu i predlaganje akata koje donosi Skupština Društva,
 16. donošenje Pravilnika o nabavkama i nadziranje njegovog provođenja,
 17. donošenje Pravilnika o zaštiti na radu,
 18. donošenje i drugih opštih i pojedinačnih akata iz člana 79. stav (2)ovog Statuta,
 19. podnošenje Vladajućem društvu izvještaja o donesenim opštim aktima iz svoje nadležnosti, 
 20. provedbu Etičkog kodeksa i osiguranje da sva odgovorna lica postupaju u skladu s Etičkim kodeksom, tako što će se protiv lica koja krše navedeni Kodeks provesti odgovarajući postupak,
 21. imenovanje i razrješavanje tehničkog direktora,
 22. imenovanje i razrješavanje drugih rukovodećih radnika,
 23. zapošljavanje i otpuštanje radnika, u skladu s postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima,
 24. odlučivanje o razvoju i edukaciji ljudskih resursa, u skladu s planovima poslovanja,
 25. odlučivanje o pravima i odgovornostima radnika, u skladu s zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima,
 26. zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva,
 27. postupanje u skladu sa odredbama Ugovora o vođenju poslova,
 28. formiranje stručno konsultantskih tijela za pojedina pitanja, kao i radnih tijela (komisije, ekspertne grupe, projektne, radne i druge pojedine ekspertne timove i slično),
 29. usklađivanje i usmjeravanje rada organizacionih jedinica Društva,
 30. zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom i Ugovorom o vođenju poslova,
 31. čuvanje dokumenata utvrđenih zakonom i Statutom,
 32. predlaganje osnivanja i prestanka podružnica, uz saglasnost Vladajućeg društva,
 33. obavljanje i drugih poslova koji su mu zakonom, Statutom, odnosno općim aktom stavljene u nadležnost, odnosno koje po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Direktora Društva.

(2)   Posebnim aktom Vladajućeg društva će biti uređeno za koje odluke će Društvu biti potrebna saglasnost nadležnih organa Vladajućeg društva.

(3)   Direktor Društva je odgovoran za organizovanje i sprovođenje poslova zaštite na radu.

(4)   Direktor Društva obavlja poslove iz svog djelokruga rada u interesu Društva, i u vođenju poslova iz svog djelokruga postupa s pažnjom dobrog privrednika, te u skladu s Etičkim kodeksom.

(5)   Ukoliko je Društvo imenovalo prokuristu, Direktor Društva nadležnosti i ovlaštenja iz stava (1) ovog člana vrši zajednički sa prokuristom, u skladu s ovim Statutom i posebnim aktom Skupštine Društva.

Posebne obaveze Direktora Društva

(1)   Direktor Društva ima obavezu i odgovornost osigurati:

a)      zakonito provođenje postupaka u Društvu, kao i zakonitost akata Društva,

b)      da akti Društva sadrže detaljne odredbe o disciplinskom i pravičnom postupku smjenjivanja za odgovorna lica, koja su postupala nesavjesno i nepošteno ili su stupila u sukob interesa ili su osuđena zbog krivičnog djela ili novčano kažnjena,

c)      da akti Društva sadrže odredbe o potpunom isključenju sa posla iz Društva na period od najmanje 2 godine za lica koja su smijenjena na način opisan u ovom Statutu, uključujući i dužnost Direktora Društva da za tu svrhu vodi adekvatne kadrovske evidencije i

d)     utvrđivanje stimulativnih mjera za poboljšanje i vrednovanje rada i poslovanja u Društvu.

(2)   Direktor Društva je dužan preduzimati sve radnje u cilju povećanja prihoda i smanjenja troškova poslovanja, kao i osiguranja optimalnog stepena likvidnosti i rentabilnosti Društva.