Organi društva

Uprava Društva

mr.sci.Sead Imamović, dipl.ing.geologije, v.d. direktora Društva

sead_imamovic

Direktor Rudnika Kakanj  je Sead Imamović, diplomirani inženjer geologije. Rođen je 15.09.1960. godine. Magistar je tehničkih nauka.

Do imenovanja za vršioca dužnosti direktora Rudnika Kakanj radio u Javnom preduzeću Vodokom Kakanj. U periodu od 1985. do 1992. godine stručne geološke poslove obavljao u Rudniku mrkog uglja Zenica i to u organizacionom dijelu ovog rudnika u Biloj. Ratno vrijeme, period od 1992. do 1994. bio zaposlenik Rudnika Kakanj.

U stručnom i menadžerskom radnom angažmanu od 1994. godine  radio kao inženjer, rukovodilac tehničke službe, pomoćnik direktora za tehničke poslove i direktor JP Vodokom Kakanj.

Obavljao dužnosti člana Upravnog odbora u Javnom preduzeću za slivno područje Save i u Rudniku mrkog uglja Zenica.

Posjeduje niz certifikata kao što su: certifikat stečajnog/likvidacionog upravitelja i certifikat korporativnog upravljanja.

Za  vršioca dužnosti direktora Rudnika mrkog uglja Kakanj imenovan je 11.05.2018. godine i to na mandatni period od  šest mjeseci, počev od 14. 05.2018. godine.

 

Upravu Društva još čine:

Mr.sci. Muhamed Plasto, dipl.ing.rudarstva, izvršni direktor  za tehničke poslove, proizvodnju i održavanje,

Elvedin Čobo,dipl.ing.rud. , izvršni direktora za investicije i razvoj,

Ibrahim Fazlić, dipl.ecc,  izvršni direktor za ekonomske poslove i

Muhamed Lopo, dipl.pravnik,izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove.

 

Nadležnosti Uprave Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.Uprava je nadležna za:

1.organizaciju i vođenje poslova Društva;
2.predlaganje osnova poslovne politike;
3.donošenje općih akata iz nadležnosti Uprave;
4.zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva;
5.obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom;
6.izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev;
7.provedbu Etičkog kodeksa;
8. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
9.izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u skladu s ugovorom o vođenju poslova;
10.izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu;
11.pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor;
12.pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;
13.zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika, u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima;
14.donošenje Poslovnika o radu Uprave koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora;
15.pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i preduzimanje mjere za njihovo sprovođenje;
16.odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim planom poslovanja za koja su obezbijeđena sredstva i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom Nadzornog odbora;
17.predlaganje imenovanja i razrješenja predstavnika Društva u organima i tijelima zavisnih društava;
18.podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i Odboru za reviziju vladajućeg Društva;
19.donošenje akata iz člana 100. stav 2. ovog Statuta po prijedlozima Direktora i/ili nadležnih Izvršnih direktora i
20.obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.