Tehnički sektor

lakub_mehic_

Jakub Mehić, dipl.ing.rudarstva
Tehnički direktor

Stručno rukovođenje u Društvu se organizuje u skladu sa Zakonom o rudarstvu.

Glavno tehničko rukovođenje u Društvu, u skladu sa Zakonom o rudarstvu, obavlja tehnički direktor.

Poslove tehničkog rukovođenja u Društvu može obavljati samo radnik koji ispunjava uslove iz Zakona o rudarstvu.

Tehnički direktor vrši glavno tehničko rukovođenje u Društvu.

Ovlašten je i odgovoran da organizuje rad, nadzire i rukovodi tehničkim poslovima, poslovima proizvodnje i održavanja i projektovanja neposredno ili preko Glavnih inženjera, tehničkih rukovodioca proizvodnih pogona, rukovodioca radnih jedinica i rukovodioca sektora, a u skladu sa Statutom Društva i ovim Pravilnikom.

Po službenoj dužnosti je starješina Štaba službe spasavanja, te postupa shodno odredbama Pravilnika o radu Štaba i Čete za spasavanja.

Organizuje, nadzire i koordinira rad i poslovne funkcije organizacionih jedinica u proizvodnji i održavanju.

Planira, organizuje i koordinira upravljanje projektima.

Organizuje i koordinira održavanje proizvodnih objekata.

Priprema i planiranje godišnjih kapaciteta, operativnih i kvartalnih planova sa svim osnovnim tehničko-tehnološkim elementima u svim proizvodnim i tehnološkim procesima Društva.

Priprema i planiranje poslova iz oblasti klasiranja, oplemenjavanja i kontrole kvaliteta uglja i roba, te marketing.

Praćenje i analiziranje realizacije elemenata godišnjeg plana iz oblasti poslova proizvodnje, mašinstva, elektrotehnike, odvodnjavanja, tehničke kontrole kvaliteta uglja i dr.

Priprema, planiranje, izrada projektnih zadataka, praćenje realizacije izrade i verifikacija revidovane tehničke dokumentacije, osim tehničke dokumentacije koja ide na odobrenje u  FMERI i drugim organima.

Priprema, planiranje i realizacija odvodnjavanja ugljenih slojeva za potrebe tekuće proizvodnje.

Praćenje stanja zavodnjenosti ugljenih slojeva, te poduzimanje određenih aktivnosti u svrhu sniženja nivoa podzemnih voda.

Sagledavanje i planiranje unapređenja, revitalizacije i rekonstrukcije tehničko-tehnoloških cjelina i elektromašinske opreme u svim proizvodnim i tehnološkim procesima Društva.u svrhu povećanja produktivnosti, racionalizacije i humanizacije rada.

Usaglašavanje investicionih planova, srednjoročnih i dugoročnih programa razvoja proizvodnih pogona Društva.

Analiziranje realizacije izgradnje investicionih objekata i predlaganje određenih aktivnosti za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka.

Usaglašavanje plana nabavke investicione opreme.

Unapređenje tehnoloških procesa rada u Društvu.

Usaglašavanje eksproprijacija zemljišta neophodnih za potrebe tekuće proizvodnje.

Priprema, planiranje i usaglašavanje geoloških i geomehaničkih radova za potrebe tekuće proizvodnje.

Organizacija, priprema, planiranje i praćenje realizacije transporta uglja i ostalih materijala u drumskom i željezničkom transportu.

Analiziranje, koordinacija i izrada optimalizacije i racionalizacije tehničko-tehnoloških cjelina u procesima proizvodnje.

Analiza, koordinacija i planiranje radne snage i stručnih kadrova za potrebe tekuće proizvodnje u proizvodnim pogonima.

Analiza, koordinacija, predlaganje i učestvovanje u odlučivanju i rješavanju kadrovskih pitanja neophodnih za potrebe tekuće proizvodnje u proizvodnim pogonima.

Unapređenje zaštite na radu, životne sredine i humanizacije rada u proizvodnim procesima rada Društva.

Priprema, planiranje i praćenje realizacije snabdjevanja svih vrsta energenata i osnovnih repromaterijala.

Priprema, planiranje i programiranje tekućeg i investicionog održavanja elektro-mašinske i zaštitne opreme u svim proizvodnim i tehnološkim procesima Društva.

Priprema, planiranje i programiranje tekućeg i investicionog održavanja elektro-mašinske opreme za objekte odvodnjavanja.

Planiranje, stručni nadzor i praćenje realizacije sanacije, rekonstrukcije i revitalizacije elektro-mašinske opreme i objekata odvodnjavanja u procesu tekuće proizvodnje.

Praćenje i analiziranje realizacije izgradnje investicionih objekata, ugradnje i montaže elektro-mašinske opreme i predlaganje mjera i aktivnosti za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka.

Planiranje, koordinacija i usaglašavanje aktivnosti za izgradnju i održavanje centralnog upravljačko-informacionog sistema svih tehnoloških cjelina i prateće opreme.

Planiranje, koordinacija i usaglašavanje aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji komunikacionih sistema.

Planiranje, koordinacija i organizovanje poslova na  izgradnji, sanaciji i vođenju elektrotehničkih mreža, postrojenja, uređaja i instalacija Društva.

Odgovornosti:

Za pravilno i blagovremeno izvršavanje poslova radnog mjesta.

Za primjenu mjera ZOR, ZNR, ZOP i Zakona o geološkim istraživanjima F BiH (u daljem tekstu ZOGI) u skladu sa općim aktima Društva.

Za svoj rad odgovoran je Direktoru Društva.