Sektor za ekonomske poslove

Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove, Dženan Ajdinović, dipl.ecc 

Sektor za ekonomske poslove obavlja poslove putem:

Službe za finansije
Službe za računovodstvo
Službe za komercijalne poslove

Sektor za ekonomske poslove ima sljedeći djelokrug poslova:

Obavlja  ekonomsko finansijske, knjigovodstvene i komercijalne poslove.
Učestvuje u izradi planova rada i poslovanja, programa razvoja i analizira njihovo ostvarivanje.
Planira, organizuje i prati novčane tokove.
Predlaže prati i analizira uređivanje ekonomskih odnosa i sistema raspodjele u Društvu.
Evidentira sve poslovne promjene i vrši izradu bilanca Društva i računovodstvenih iskaza.
Ostvaruje usku saradnju sa ostalim organizacionim dijelovima Društva u cilju izvršenja poslova iz svog djelokruga.

Služba za finansije

Službom za finansije rukovodi Rukovodilac Službe za finansije 

Naplata sredstava od prodaje uglja i drugih djelatnosti koje se obavljaju u Društvu.
Izmirenje obaveza za nabavljene robe, usluge kao i ostalih obaveza Društva.
Pribavljanje finansijskih sredstava za tekuće poslovanje i investicionu izgradnju.
Obavljanje kreditnih i određenih poslova vezanih za banke.
Obezbjeđenje vlastitih sredstava za tekuće poslovanje i finansiranje izgradnje i rekonstrukcije.
Predlaganje sistema finansiranja izgradnje i rekonstrukcije rudarskih i ostalih objekata.
Planiranje sredstava za investicije saglasno programima i planovima razvoja obezbjeđenja deviznih sredstava za tekuće poslovanje i investicionu izgradnju.
Vođenje evidencija o novčanim i deviznim sredstvima Društva.
Osiguranje imovine i zaposlenika.
Obavljanje blagajničkih poslova i poslova finansijske likvidature.
Obavljanje poslova sa instrumentima obezbjeđenja plaćanja.
Obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima.
Obavljanje poslova obračuna direktnih i indirektnih poreza i doprinosa u skladu sa  zakonima kojima je definisana navedena oblast i aktima Društva.
Obavljanje drugih finansijskih poslova u skladu sa zakonima kojima je definisana navedena oblast i aktima Društva.
Predlaganje i sprovođenje poslovne politike Društva.

Služba za računovodstvo

Službom za računovodstvo rukovodi Rukovodilac Službe za računovodstva

Vođenje poslovnih knjiga u Društvu i njegovim dijelovima.
Formiranje, regulisanje i kretanje knjigovodstvenih isprava-dokumenata.
Kontrola knjigovodstvenih isprava i dokumenata i likvidacija istih.
Usklađivanje poslovnih knjiga sa popisanim stanjem imovine.
Zaključivanje poslovnih knjiga i čuvanje na zakonom propisani način.
Izrada i predaja nadležnom državnom organu periodičnih i godišnjih obračuna o poslovanju.

Služba za komercijalne poslove

Službom za komercijalne poslove rukovodi Rukovodilac Službe za komercijalne poslove 

Prodaja uglja industrijskim, veleprodajnim i maloprodajnim kupcima.
Prodaja drugih roba i  usluga.
Obrada i arhiviranje dokumentacije.
Poslovi izvoza uglja i drugih roba i usluga.
Poslovi realizacije ugovora.
Magacinsko poslovanje.
Poslovi marketinga (istraživanje tržišta, promocija, zaštita proizvoda).
Učestvovanje u rješavanju reklamacija na prodatu robu i usluge.
Izrada mjesečnih i periodičnih izvještaja.