Sektor za razvoj, investicije i projektovanje

edin-caticEdin Čatić, dipl.ing.rud., rukovodilac Sektora za razvoj, investicije i ostale potporne funkcije

Sektor za razvoj, investicije i ostale potporne funkcije realizira  poslove putem:

Službe za razvoj
Službe za investicije
Službe za IKT

Službe za zaštitu imovine i lica

 

Služba za razvoj

Službom za razvoj rukovodi Rukovodilac Službe za razvoj

Priprema strateški pravce razvoja Društva i Pogona u sklopu restrukturiranja Društva.
Priprema investicione i razvojne planova proizvodnih kapaciteta na uglju i proizvodnji sekundarnih mineralnih sirovina i rekultivacije degradirane površine.
Poslovi  praćenja, izučavanja i analize stanja u proizvodnim objektima iz oblasti razvoja.
Poslovi praćenja, analize i unapređenja racionalnog korištenja kapaciteta ležišta uglja i drugih prirodnih resusa, opreme, energije i drugo.
Poslovi u vezi sa primjenom naučno-istraživačkog rada, razvojnim poslovima i invetivnoj djelatnosti zaposlenika.
Poslovi u vezi izrade dugoročnih programa, planova razvoja i prestrkturiranja Društva, kao i izradi godišnjih planova rada Društva.
Poslovi na uvođenju savremenih tehničko-tehnoloških rješenja u cilju racionalizacije i modernizacije tehnološkog procesa.
Poslovi na analizi organizacije i mogućnostima organizacionog unapređenja.
Poslovi vezani za razvoj novih djelatnosti.
Praćenje i poticanje inventivnog i kreativnog rada zaposlenika, i pružanje  pomoći pri realizaciji predloženih rješenja, inovacija i korisnih prijedloga.
Koordinira aktivnosti izvođenja po postojećim metodama, kao i uvođenja novih tehnologija mjerenja u geodeziji, geologiji i geomehanici.

Služba za investicije

Službom za investicije rukovodi Rukovodilac Službe za investicije

Poslovi koordinacije i izrade tehničke dokumentacije za investiciona ulaganja.
Poslovi praćenja realizacije investicione opreme i objekata.
Praćenje uvećane vrijednosti investicionih ulaganja.
Poslovi vezani za investiciono održavanje rudarskih i elektromašinskih kapaciteta.
Realizacija izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih infrastrukturnih objekata (građevinski objekti, putne komunikacije, vodovod, grijanje i dr.).
Realizacija izgradnje novih investicionih objekata, uvođenje savremenih tehnoloških i tehničkih rješenja.
Praćenje i nadzor realizacije izgradnje investicionih objekata, uvođenje nove tehnologije i opreme.
Realizacija generalnih remonta osnovne opreme na proizvodnim objektima, vršenje nadzora do konačnog puštanja u rad i kolaudacije.
Priprema i koordiniranje poslova na donošenju rješenja o eksproprijaciji.
Koordinacija i usklađivanje radova na proizvodnim kapacitetima za investicione radove i uvođenje novih tehnologija opreme.

Služba za IKT

Službom za IKT rukovodi Rukovodilac Službe za IKT 

Izrada projektnih zadataka, projekata, elaborata, ekoloških i drugih studija i planova, kao i investiciona izgradnja novih upravljačko-informacionih tehnologija u sklopu jedinstvenog informacionog sistema Društva, uz korištenje elemenata inženjerskih ekspertnih sistema i savremenih metoda i opreme za praćenje stanja objekata.

Praćenje novih upravljačko-informacionih tehnologija i organizacija rada na računarskoj mreži u oblasti ekonomskih, komercijalnih, knjigovodstvenih, kadrovskih i pravnih poslova, a u oblasti dobijanja uglja, praćenje geoloških istraživanja, elektro-mašinskih informacija i automatskog upravljanja opremom u cilju izgradnje računarske mreže i uvezivanja u jedinstvenu bazu podataka.

Prijedlog u nabavci i instalisanje licencnih softvera uz izradu novih, što će doprinjeti realizaciji uvođenja i implementaciji jedinstvenog informacionog sistema Društva u administrativno-poslovnom i tehničkom segmentu organizovanja, u skladu sa zakonskom regulativom.

Izrada projektne dokumentacije i realizacija automatskog upravljanja transportnih sistema u rudnicima, uz definisanje svih potrebnih ulaza (podataka) i izlaznih rezultata (proizvoda, informacija, kao i modeliranje površinskih kopova i podzemnih prostorija) za svaku pojedinačnu aktivnost.

Izrada i realizacija programa skladišnog poslovanja i automatizacija ekonomsko-finansijskog, tehničkog i jedinstvenog šifrarskog sistema na nivou Društva.

Prijedlog nabavke i rad u nabavci neophodne računarske, komunikacijske i druge prateće opreme, održavanje i učešće u aktivnostima servisiranja iste, u skladu sa zakonskom regulativom.

Stalna edukacija korisnika računarske opreme u cilju praćenja trendova u razvoju računarske tehnologije i stručnog usavršavanja.

Učešće u izradi projektne dokumentacije i realizacije novih upravljačko-informacionih tehnologija u oblasti boljeg korištenja resursa Društva.

Službom za IKT rukovodi Rukovodilac Službe za IKT 

Služba za zaštitu imovine i lica

Službom za zaštitu imovine i lica rukovodi Rukovodilac Službe za zaštitu imovine i lica 

Zaštita imovine i lica Društva u skladu sa Zakonom o agencijama za zaštitu imovine i lica i Pravilnikom o fizičkom obezbjeđenju imovine i lica.
Izrada godišnjeg i trogodišnjeg plana fizičke i tehničke zaštite imovine i lica.
Izrada programa za poboljšanje tehničke i fizičke zaštite imovine i lica.
Realizacija i praćenje sprovođenja plana zaštite imovine i lica.
Izrada izvještaja o sprovođenju planiranih mjera zaštite imovine i lica.
Normativno regulisanje zaštite imovine i lica.