Stručne službe

Služba zaštite na radu

Službom zaštite na radu rukovodi Rukovodilac Službe zaštite na radu i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

- Neposredna kontrola provođenja svih propisanih mjera zaštite na radu.
- Vođenje evidencije o nesretnim slučajevima, profesionalnim oboljenjima, povredama na radu, gorskim udarima i drugim iznenadnim pojavama koje ugrožavaju živote zaposlenika i opremu u Društvu po mjestu nastanka, uzrocima i nastalim posljedicama.
- Proučavanje uzroka nesretnih slučajeva, profesionalnih oboljenja, povreda na radu, gorskih udara i drugih iznenadnih pojava koje ugrožavaju živote zaposlenih i opremu i davanje prijedloga za poduzimanje mjera i metoda rada koje osiguravaju uspješno otklanjanje tih uzroka.
- Praćenje zdravstvenog stanja zaposlenika i predlaganje mjera za unapređenje zdravstveno-higijenskih uvjeta pri radu.
- Davanje prijedloga Direktoru Društva za unapređenje zaštite na radu i zaštite zdravlja zaposlenika.
- Davanje stručnih mišljenja da li su rudarski projekti izrađeni u skladu sa propisanim mjerama zaštite na radu.
- Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o stanju zaštite na radu.
- Izrada programa i plana sprovođenja zaštite na radu Društva.
-Vrši obuku zaposlenika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite.
- Obavljanje i drugih poslova i ovlaštenja koja su joj data općim aktom privrednog društva.
- Rukovodilac Službe zaštite na radu ovlašten je i odgovoran za poslove iz ovog Pravilnika, a odgovara u skladu sa Zakonom o rudarstvu F BiH (u daljem tekstu ZOR).

Služba za javne nabavke

Službom za javne nabavke rukovodi Rukovodilac Službe za javne nabavke i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

- Realizacija plana nabavki roba, usluga i radova, shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH (ZJN).
- Organizovanje nabavki roba, usluga i radova po ZJN.
- Kontrola nabavki u skladu sa planovima Društva.
- Učestvuje u izradi uputstava i drugih akata koji tretiraju nabavke shodno ZJN.
- Koordinacija postupka nabavki, od pokretanja postupka nabavki, izrada tendesrke dokumentacije i ostalo.
- Evidencija javnih nabavki po vrsti roba, usluga i radova.
- Izrada prijedloga Ugovora o nabavci roba, usluga i radova.
- Evidencija ugovora po vrsti, postupku i rokovima važenja.
- Blagovremeno pokretanje postupka javnih nabavki.
- Dostava obavijesti, ugovora, izvještaja i ostalog nadležnim organima, institucijama, licima i službama.
- Učešće u radu komisije za javne nabavke.
- Kompletiranje, odlaganje, čuvanje i arhiviranje dokumentacije vezano za javne nabavke.
- Dostavljanje dokumentacije ovlaštenim organima i licima na uvid i kontrolu, a u skladu sa zakonskim propisima.
- Sve ostale aktivnosti vezane za javne nabavke od provođenja do sklapanja ugovora, izuzev zadataka koji su u isključivoj nadležnosti Komisije za javne nabavke.
- Praćenje i primjena, zakonskih, podzakonskih i internih akata iz oblasti javne nabavke.
- Prijem i kontrola dokumentacije iz tehničkog Sektora/Službi, kao i Sektora/Službi  potpore,  vezanih za proces nabavki roba, radova i usluga.
- Obavljanje operativnih poslova vezano za provedbu postupka javnih nabavki  roba, radova i usluga u skladu sa važećim zakonskim propisima, podzakonskim aktima i drugim propisima iz oblasti javnih nabavki kao što su: sve pripremne radnje, tenderisanje, vođenje odgovarajućih zapisnika prilikom otvaranja i evaluacije ponuda, vođenje postupaka po žalbama;  priprema  i izrada ugovora).
- Obezbijeđenje bankarske i druge garancije za dobro izvršenje posla, u skladu sa zakonskim rokovima.
- Pružanje savjetodavne pomoći i podrške nadležnim odjelima i projektima u vezi sa pitanjima koja se odnose na javne nabavke.
- Komuniciranje sa: ponuđačima, dobavljačima, i drugim institucijama u zemlji i dijelovima preduzeća u vezi sa nabavkama.
- Kontrola sposobnosti ponuđača i dobavljača u smislu njegove pouzdanosti i kvaliteta roba, radova i usluga koje nabavljamo (tvorničke kontrole, kontrole kvaliteta itd).
- Evidentiranje svih radnji i akata tokom provođenja postupka ugovaranja.
- Izvještavanje Agencije za javne nabavke o zaključenim ugovorima.
- Arhiviranje i čuvanje ugovora sa pratećom dokumentacijom, dokumenata i drugih isprava iz oblasti nabavke u skladu sa zakonom o arhivi BiH, uputstvima i internim aktima društva;

Službom za javne nabavke rukovodi Rukovodilac Službe za javne nabavke i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

Služba za planiranje, analizu i izvještavanje

Službom za planiranje, analizu i izvještavanje rukovodi Rukovodilac Službe za planiranje, analizu i izvještavanje i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

- Izrada godišnjeg i trogodišnjeg Plana poslovanja i plana nabavki Društva.
- Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja Društva kao i mjesečnih izvještaja organima nadzora.
- Izrada povremenih informacija iz oblasti realizacija plana i programa.
- Učešće u izradi povremenih i posebnih programa i analiza.
- Vođenje svih statističkih podataka iz oblasti proizvodnje i plasmana uglja, nabavki, te zaposlenosti.
- Izrada mjesečnih, periodičnih statističkih izvještaja za potrebe Društva i kantonalnih i federalnih organa.
- Obrada i arhiviranje svih podataka iz oblasti tehničkih i ekonomsko-finansijskih poslova.

Službom za planiranje, analizu i izvještavanje rukovodi Rukovodilac Službe za planiranje, analizu i izvještavanje i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

Služba za sistem upravljanja kvalitetom

Službom za sitem upravljanja kvalitetom rukovodi Rukovodilac Službe sistema upravljanja kvalitetom i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

- Planiranje, izgradnja, razvoj, održavanje i poboljšanje SUK-a.
- Planiranje, organizovanje i sprovođenje internih audita, praćenje procesa implementacije korektivnih/preventivnih mjera i rokova za realizaciju;
- Analiza identifikovanih neusklađenosti i reklamacija, predlaganje korektivnih akcija i praćenje njihove efikasnost;
- Osiguranje i nadzor da se procesi integriranog sistema upravljanja uspostavljaju, implementiraju i održavaju u skladu sa zahtjevima referentnih standarda, kodeksa i zakonskih propisa;
- Promoviranje svijesti o značaju zahtjeva kupaca.
- Upravljanje dokumentacijom i zapisima SUK-a.
- Izrada programa i planova sprovođenja zaštite okoline.
- Izrada godišnjeg i trogodišnjeg Plana projektne i ostale dokumentacije iz domena zaštite okoline.
- Planiranje nabavke opreme i instrumenata za potrebe realizacije plana zaštite okoline.
- Realizacija i praćenje dokumenata iz oblasti okolinskog upravljanja, ažuriranje i obnavljanje iste.
- Izrada Izvještaja o sprovođenju planiranih mjera zaštite okoline.
- Poduzimanje mjera zaštite okoline i unapređenje sistema upravljanja okolinskim aspektima, u skladu sa važećim propisima.
- Normativno regulisanje zaštite okoline.
- Osiguranje implementacije načela strategije zaštite okoline, strategije upravljanja tlom, zrakom i vodama, sa aspekta strateških dokumenata Federacije BiH i šireg okruženja.
- Izvještavanje Direktora Društva o radu Službe i predlaganje mjera poboljšanja.
- Službom za sitem upravljanja kvalitetom rukovodi Rukovodilac Službe sistema upravljanja kvalitetom i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

Služba za Internu kontrolu

Službom za Internu kontrolu rukovodi Rukovodilac Službe Interne kontrole i za svoj rad i rad Službe odgovoran je Direktoru Društva.

- Poslovi kontrole poslovanja sa aspekta zakonitosti i poštivanja akata Društva.
- Kontrola svih područja rada i poslovanja Društva, a posebno nabavki, finansija, računovodstva i inplementacije investicionih projekata.
- Kontrola slučajeva gdje postoje indicije o korupciji ili štetnom djelovanju za Društvo, kao i ostale aktivnosti suprotne Etičkom kodeksu.
- Kontinuirano praćenje primjene normativnih akata, zakona i podzakonskih akata, pravilnika, finansijskih propisa, računovodstvenih akata i politika, tehničkih propisa, tehničkih preporuka i standarda u oblasti svih djelatnosti koje se obavljaju u Društvu.
- Izrada internih akata i dokumenata sistema upravljanja kvalitetom iz oblasti kontrole.
- Poslovi po posebnim nalozima Uprave Društva.
- Izvještavanje Uprave sa prijedlogom mjera i preporuka u cilju otklanjanja uočenih propusta i slabosti, poboljšanja rada i provođenja korektivnih mjera.