Normativni akti

Statut

Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj, dana 05.06.2014. godine, donijela je Statut JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“d.o.o. - Kakanj

Statutom JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnika mrkog
uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj uređuju se: statusna obilježja, firma i znak, sjedište, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, pravni položaj i odgovornost, te organizacija Društva; etički kodeks, poslovna tajna, zabrana konkurencije; visina osnovnog kapitala, način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala, način formiranja i korištenja fonda rezervi, način pokrića gubitaka; razvoj i poslovanje Društva i zaštita okoline; upravljanje Društvom; računovodstveno-revizijski standardi; revizija; oblici povezivanja; postupak promjene oblika, statusne promjene i prestanak Društva; postupak nabavke; nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva; opći akti i organizovanje zaposlenika.

PDF - Satut