Politike

Okolinska politika

RMU „Kakanj“ će kontinuirano poduzimati organizacione i tehničke mjere sistemskog upravljanja i poboljšavanja okolinskih aspekata djelatnosti te, u skladu sa tehno-ekonomskim mogućnostima, permanentno pratiti učinke na okolinu, preventivnim i korektivnim mjerama smanjivati negativne uticaje.
U cilju ostvarivanja poslovnih okolinskih rezultata, prioriteti su usmjerenje ka:

- Izboru najboljih raspoloživih tehnika (BAT) i tehnologija, te okolinski podobnih materijala,
- Modernizaciji rudnika, sigurnoj i kontroliranoj eksploataciji kvalitetnog uglja, rekultivaciji napuštenih površinskih i jamskih kopova,
- Povećanju energetske efiksanosti, smanjenju energetskih gubitaka u rudniku,
- Implementaciji okolinskih zahtjeva u okviru istraživanja, projektovanja, inžinjeringa,
- Kontroli, monitoringu i smanjivanju emisije polutanata i štetnih supstanci u zrak, vode, odosno globalno u okolinu,
- Procjeni rizika i mogućih incidentnih uticaja na okolinu, planiranje i poduzimanje preventivnih, te eventualno sanacionih mjera u cilju zaštite stanovništva i okoline,
- Adekvatno upravljanje štetnim, opasnim i otpadnim materijama, kao i njihovoj ponovnoj upotrebi i reciklaži.

Razvojni programi i planirane aktivnosti biće usklađeni sa propisima i standardima žaštite okoline i prirodnih resursa, te očuvanju njihova kvaliteta i životnih uvjeta. Praćenje i implementacija domicilne i međunarodne legislative, primjena sigurnih modela i metoda za unapređivanje okolinskih aspekata, biće konstantne aktivnosti do okončanog cilja – održivog razvoja svih djelatnosti.

U cilju realizacije okolinske politike i programa okolinskog upravljanja, vršit će se edukacija, stručno osposobljavanje i konsultacije uposlenika. Uspostavit će se savremeni monitoring i informatički sistemi, eksterna komunikacija sa izvršnim vlastima, međunarodnim organizacijama i udruženjima građana iz domena zaštite okoline, te širom javnošću.

Poslovnom disciplinom i nadzorom osigurat će se individualna i funkcionalna odgovornost za provođenje okolinske politike, te objektivno i transparentno izvještavanje o zaštiti okoline.

Kakanj, 25.03.2010.god.

 certifikat_okolinska