Organi društva

Skupština

Funkciju Skupštine Društva vrši vladajuće Društvo, JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, posredstvom punomoćnika kojeg imenuje Nadzorni odbor vladajućeg Društva.

Skupština Društva:

1.odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
2.odlučuje o usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora;
3.odlučuje o raspodjeli dobiti na obrazložen prijedlog Uprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora;
4.odlučuje o načinu pokrića gubitka;
5.donosi Statut kao i izmjene i dopune odredaba Statuta, saglasno Zakonu;
6.donosi Etički kodeks Društva, na prijedlog Nadzornog odbora;
7.odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava;
8.odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva;
9.odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
10.odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju kredita, i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od jedne trećine (1/3) knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom;
11.odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
12.odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora u skladu sa zakonom;
13.utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva;
14.donosi poslovnik o svom radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada;
15.odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada su tužilac Nadzorni odbor i Uprava ili njihovi članovi u postupku za pobijanje i poništenje odluke Skupštine Društva;
16.donosi dugoročni plan razvoja, trogodišnji plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja;
17.razmatra izvještaje Nadzornog odbora i vanjskog revizora;
18.odlučuje o iznosu sredstava koja će se izdvajati za donacije u tekućoj poslovnoj godini u skladu sa obavezujućim Uputstvom vladajućeg Društva;
19.odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.