Pogon Haljinići

POGON „HALJINIĆI“

Sektor za rudarske poslove obavlja poslove putem:

Službe za proizvodnju.
Službe za ventilaciju i održavanje.
Službe za preradu, utovar, pretovar i transport uglja.

Sektor za rudarske poslove ima sljedeći djelokrug poslova:Rukovodi i vrši nadzor nad svim tehnološkim procesima koji se odviju u podzemnoj eksploataciji.Vrši poslove na otkopavnju uglja na mehanizovanom širokočelnom otkopu.Vrši poslove na izradi prostorija šire i uže pripreme, otkopavanja i transporta iskopine.Upravlja jamskom mehanizacijom i rudarskom opremom.Izvodi bušačko minerske radove, podgrađivanje jamskih prostorija,odvodnjavanje i provjetravanje jame u skladu sa projektnim rješenjima i pravilnicima za podzemnu eksploataciju uglja sa metanskim uslovima rada.Vrši transport, utovar i pretovar uglja te izvodi radove na preradi uglja u separaciji separisanjem i suhim  odsijavanjem željenog asortimana, projektovanom tehnologijom.Sačinjava izvještajnu dokumentaciju za sve tehnološke procese.

Služba za proizvodnju

Vrši poslove na otkopavnju uglja na mehanizovanom širokočelnom otkopu.Vrši izradu prostorija šire i uže pripreme, otkopavanje i transport iskopine. Upravlja jamskom mehanizacijom i rudarskom opremom.Vrši dopremu repromaterijala u jamu.Vrši vanjsku pripremu repromaterijala za jamu.Izvodi bušačko minerske radove.Vrši podgrađivanje jamskih prostorija na trajno siguran način.Vrši veće sanacije rudarskih prostorija.Vrši izradu pomoćnih prostorija (komore za opremu, vodosabirnike i sl.).Vrši sanaciju radne sredine i spašavanje opreme za slučaj ekscesnih štetnih događaja.Radove izvodi na siguran način uz poštivanje zaštite i sigurnosti te propisa koji važe za metanski režim rada.Vrši izradu Uputstava i Tehničkih upustava za rad.Vrši rudarski nadzor na radovima, objektima, postrojenjima i uređajima iz svoje nadležnosti.U službi se obavezno vodi propisana izvještajna dokumentacija.

Služba za ventilaciju i održavanje

Vrši provjetravanje jame u skladu sa projektnim rješenjima i pravilnicima za podzemnu eksploataciju uglja sa metanskim uslovima rada.Kontroliše ventilacione parametre u jami.Kontroliše plinsko stanje u jami.Uzima uzorke za hemijsku analizu jamskog zraka.Održava vjetrene stanice u jami.Održava prohodnost prostorija za vjetrenje i kretanje uposlenih.Sačinjava izvještajnu dokumentaciju za popunu glavnih kljiga provjetravanja.Radi preventivno na sprečavanju oksidacionih procesa.Vrši izolaciju starih rudarskih radova.Vrši izradu vjetrenih objekata.Vrši izradu i postavljanje stepenica i rukohvata za kretanje uposlenih.Vrši rudarski nadzor na radovima, objektima, postrojenjima i uređajima iz svoje nadležnosti.

Služba za preradu, utovar, pretovar i transport uglja

Vrši transport utovar i pretovar uglja te izvodi radove na preradi uglja u separaciji separisanjem i suhim  odsijavanjem željenog asortimana, projektovanom tehnologijom.Utovar i pretovar uglja vrši iz bunkera ili sa depoa u transportno sredstvo.Vrši kamionski ili transport uglja uskotračnom željeznicom.Vrši čišćenje uglja u postrojenju prerade/separaciji.Vodi računa o kvalitetu uglja te komunicira sa službom za proizvodnju u cilju kvaliteta i kvantiteta uglja.Vrši izradu Uputstava i Tehničkih upustava za rad.Vrši vaganje otpremljenih količina uglja.Upravlja postrojenjima prerade i pretovara, mehanizacijom i pripadajućom opremom.Radove izvodi na siguran način.U službi se obavezno vodi propisana izvještajna dokumentacija.

Služba za mašinske poslove

Izvodi mašinsko održavanje i stara se o ispravnosti i funkcionalnosti rudarskih mašina i opreme u jami i vani.Vrši redovnu i periodičnu kontrolu mašina u jami i vani.Stara se o ispravnosti i funkcionalnosti opreme.Stara se o ispravnosti transportnih tračnih sistema sa pratećim uređajima, sistema za pretova, separacije i pumpi za odvodnjavanje sa cjevovodom.Stara se o radu  kotlovnice sa razvodom centralnog grijanja.Stara se o radu pumpnih agregata i funkciji istih.Radove izvodi uz provođenje mjera sigurnosti  zaštite na radu.Vrši izradu Uputstava za rad, preglede i održavanje.Vodi potrebne evidencije.Obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom i aktima Društva.

Služba za elektro poslove

Vrši poslove nesmetanog snabdijevanja jame i pogona električnom energijom.Obavlja neposredan uvid u rad opreme u jami i vani, stalnim obilaskom, te otklanjaju nedostataka kroz interventno održavanje.Učestvuju u otklanjaju nedostataka kroz preventivno održavanje.Obavlja poslove na pripremanju i objedinjavanju kroz iskazivanje potreba rezervnih dijelova i repro materijala.Učestvuju u remontima energetskih postrojenja, dijelova mreže, većih mašina i sklopova.Omogućuje napajanje pogona radi propisanog, tehnički ispravnog i sigurnog funkcioniranja mreže, el. mjerenja i zaštita.Nadziru elektroenergetsku mrežu, postrojenja i uređaje u skladu sa propisima i planom.Vrši izradu Uputstava za rad, preglede i održavanje.U službi se obavezno vodi propisana izvještajna dokumentacija.Obavljaju poslove uz primjenu mjera ZNR u skladu sa općim aktima Društva.Obavlja i druge poslove i zadatke po naređenju Tehničkog rukovodioca jame.