Skupština

Skupština

Skupštinu Društva čini Vladajuće društvo kao član Društva.
Skupština Društva se, u pravilu, održava u Kaknju.
Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje na Skupštini Društva.
Direktor Društva obavezno prisustvuje Skupštini Društva, bez prava odlučivanja.
Funkciju Skupštine Društva, putem punomoćnika, vrši Vladajuće društvo.
Skupštinom Društva predsjedava punomoćnik Vladajućeg društva.

Nadležnosti Skupštine

 1. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
 2. usvaja godišnji izvještaj o poslovanju koji obavezno uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora,
 3. odlučuje o mandatu Direktora Društva prilikom usvajanja izvještaja iz tačke 2. ovog stava,
 4. donosi dugoročni plan razvoja,
 5. utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku Društva,
 6. donosi planove poslovanja,
 7. odlučuje o raspodjeli dobiti na obrazložen prijedlog Direktora Društva,
 8. odlučuje o načinu pokrića gubitka,
 9. donosi Statut Društva, uz odobrenje Skupštine Vladajućeg društva,
 10. donosi Etički kodeks Društva,
 11. odlučuje o spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava ili pripajanju Društva drugim društvima,
 12. odlučuje o promjeni oblika i podjeli Društva,
 13. odlučuje o prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije,
 14. odlučuje o kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine u obimu od 15% i veće knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine,
 15. imenuje i razrješava Direktora Društva,
 16. odlučuje o davanju i opozivu prokure,
 17. donosi odluku o osnivanju i prestanku podružnica,
 18. donosi Pravilnik o organizaciji Društva,
 19. odlučuje o imenovanju zastupnika Društva kada je tužilac Direktor Društva u postupku za pobijanje  i poništenje odluke Skupštine Društva,
 20. donosi poslovnik o radu, koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada,
 21. odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i Statutom RMU Kakanj d.o.o. Kakanj.